Despre   Contact   Heatmaps   Blog
  
 

Județul Ialomita

 
An atestare: 1514 (confirmat)
Domnitor: Neagoe Basarab
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1520 (confirmat)
Domnitor: Neagoe Basarab
Proprietar: Cazan paharnic cu fratele său Sahat
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1520 (confirmat)
Sat dispărut.
Domnitor: Neagoe Basarab
Proprietar: Cazan paharnic cu fratele său Sahat
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1527 (confirmat)
Domnitor: Radu de la Afumați
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1528 (confirmat)
Domnitor: Radu de la Afumați
Proprietar: Mânăstirea Argeș
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1535 (confirmat)
Sat dispărut.
Domnitor: Vlad al VII-lea Vintilă
Proprietar: Mânăstirea Argeș
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1545 (confirmat)
Domnitor: Mircea Ciobanul
Proprietar: Budul cu fie-sa Stanca
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1556 (confirmat)
Domnitor: Pătrașcu cel Bun
Proprietar: Jupân Radu al Colții
Județ: Ialomita
 
An atestare: 1558 (confirmat)
Domnitor: Mircea Ciobanul
Proprietar: Vladul, frații săi, Gherghina cu fiii lui
Județ: Ialomita
Pagina: 1 2 3
Comentarii